By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Weekly Sanga

Weekly Sanga

Krishna Katha with Srila Dhanurdhara Swami
1
Viewers

Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 5 Text 25

02/23/14
rmad BhgavatamCanto 1 Chapter 5 Text 25nbspucchia-lepn anumodito dvijaisakt sma bhuje tad-apsta-kilbiaeva pravttasya ...

Jaiva-Dharma – Wednesday, February 19, 2014

02/19/14
In today8217s sanga, Srila Dhanurdhara Swami continues with Srila Bhaktivinode Thakura8217s 1896 novel, Jaiva-Dharma.nbsp

Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 4 Texts 17-18

02/16/14
Srimad BhagavatamCanto 1 Chapter 4 Texts 17-18bhautikanam ca bhavanamsakti-hrasam ca tat-krtamasraddadhanan nihsattvandurmedhan ...

Jaiva-Dharma – Wednesday, February 12, 2014

02/12/14
In today8217s sanga, Srila Dhanurdhara Swami continues with Srila Bhaktivinode Thakura8217s 1896 novel, Jaiva-Dharma.nbsp

Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 4 Text 4

02/09/14
Srimad BhagavatamCanto 1 Chapter 4 Text 4tasya putro maha-yogisama-drn nirvikalpakahekanta-matir unnidrogudho mudha ...

Jaiva-Dharma – Wednesday, February 5, 2014

02/05/14
In today8217s sanga, Srila Dhanurdhara Swami continues with Srila Bhaktivinode Thakura8217s 1896 novel, Jaiva-Dharma.Note Maharaja8217s ...

Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 4 Text 1

02/02/14
Srimad BhagavatamCanto 1 Chapter 4 Text 1vyasa uvacaiti bruvanam samstuyamuninam dirgha-satrinamvrddhah kula-patih sutambahvrcah ...

Jaiva-Dharma – Wednesday, Jaunary 29, 2014

01/29/14
In today8217s sanga, Srila Dhanurdhara Swami continues with Srila Bhaktivinode Thakura8217s 1896 novel, Jaiva-Dharma.nbsp

Puri Kirtan-Katha Retreat 2014: The Lord’s Ecstatic Dancing at Ratha Yatra – Part 4

01/23/14
Caitanya-caritamrta Madhya-lila Chapter 13 Text 39gangadasa, haridasa, sriman, subhanandasri-rama pandita, tahan nace ...

Puri Kirtan-Katha Retreat 2014: Japa Meditation Seminar at Siddha Bakula

01/22/14
The following is a japa meditation seminar given at Siddha Bakula in Sri Jagannath Puri as part of the 2014 Puri Kirtan-Katha Retreat.nbsp

Puri Kirtan-Katha Retreat 2014: The Lord’s Ecstatic Dancing at Ratha Yatra – Part 3

01/22/14
Caitanya-caritamrta Madhya-lila Chapter 13 Text 15tabe prataparudra kare apane sevanasuvarna-marjani lana kare patha ...

Puri Kirtan-Katha Retreat 2014: The Lord’s Ecstatic Dancing at Ratha Yatra – Part 2

01/21/14
Caitanya-caritamrta Madhya-lila Chapter 13 Text 13visvambhara jagannathe ke calaite pareapana icchaya cale karite ...